Certified Pranic Healer

Certified Pranic Healer Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020

Για την πιστοποίηση του ως Certified Pranic Healer ο σπουδαστής θα πρέπει:

1. Να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του ως Associate Pranic Healer και να έχει λάβει το πτυχίο του

2. Να εξασκεί το Pranic Healing για τουλάχιστον 2 χρόνια

3. Να παρακολουθήσει τα κάτωθι σεμινάρια του Pranic Healing (50 ώρες)

  • Pranic Κρυσταλλοθεραπεία
  • Pranic Ψυχική Αυτοάμυνα
  • Arhatic Yoga προπαρασκευαστικό

4. Να κάνει πρακτική στα παραπάνω σε σύνολο όχι λιγότερο από 380 ώρες (προαιρετικό αλλά απαραίτητο για τα ευρωπαικά πρότυπα):

  • 230 ώρες παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτή
  • 150 ώρες σε προσωπικό χρόνο

5. Να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα σε θέματα των τεχνικών του Pranic Healing (5 sessions, ημερες και ωρες θα ανακοινωθουν)

6. Να παρακολουθήσει σεμινάρια για τα κάτωθι θέματα (24 ώρες)

  • Εννοιες Ψυχοθεραπείας
  • Αύξηση της δύναμης της θεραπείας με την Arhatic Yoga
  • Έννοιες και Πρακτική Βασικών Αρχών Μάρκετινγκ

7. Να προσκομίσει 50 βεβαιώσεις θεραπείας:

  • 40 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με P.H.Προχωρημένου Επιπέδου
  • 10 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με Pranic Ψυχοθεραπεία

7. Να ολοκληρώσει με επιτυχία τις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Επιπλέον των παραπάνω θα γίνουν και μαθήματα follow up σε θέματα των τεχνικών του Pranic Healing.

Η θεωρία και η πρακτική των σεμιναρίων του Pranic Healing πρέπει να διεξαχθούν σε πιστοποιημένα κέντρα Pranic Healing για σύνολο 150 ωρών. Οι ώρες θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του σπουδαστή.

Η ατομική πρακτική θα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις θεραπείας και θα περιλαμβάνει χρονική περίοδο όχι μικρότερη από 100 ώρες.

Τα σεμινάρια της ενότητας 6 που απαιτούνται από την Ε.Ε. για την πιστοποίηση πρέπει να διεξαχθούν σε πιστοποιημένα κέντρα Pranic Healing για σύνολο 24 ωρών. Οι ώρες θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του σπουδαστή. 

Οι βεβαιώσεις θεραπείας θα πρέπει να αφορούν σε 50 διαφορετικούς ανθρώπους και να περιέχουν ποικίλες περιπτώσεις θεραπείας. Στο σύνολο των 50 περιπτώσεων, μπορούν να συμπεριληφθούν 2 αυτοθεραπείες και έως 5 θεραπείες από απόσταση. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν κατάθεσης του συνόλου των απαιτουμένων βεβαιώσεων θεραπείας. Στις βεβαιώσεις θεραπείας θα γίνει scanning από έμπειρους Δσκάλους του Pranic Healing προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θεραπεία.

Οι σπουδαστές του Pranic Healing Light που βρίσκονται μακριά από πιστοποιημένα κέντρα, θα μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα, εξ αποστάσεως με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. 

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει υποχρεωτική παρακολούθηση σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα στον δικό τους χρόνο και με την όποια διαθεσιμότητα έχουν.

Όταν ο σπουδαστής ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετάσχει στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται μία φορά τον χρόνο. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα καθορίσει την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις ο σπουδαστής θα παραλάβει το πιστοποιητικό του Certified Pranic Healer από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών της Μανίλα.