Associate Pranic Healer

Associate Pranic Healer

Για την πιστοποίηση του ως Associate Pranic Healer (Ασκούμενος Pranic Healer), ο σπουδαστής θα πρέπει:

1. Να παρακολουθήσει τα κάτωθι σεμινάρια του Pranic Healing (52 ώρες)

 • P.H. Βασικού Επιπέδου
 • P.H. Προχωρημένου Επιπέδου
 • Pranic Ψυχοθεραπεία

2. Να κάνει πρακτική στα παραπάνω σε σύνολο όχι λιγότερο από 148 ώρες:

 • 108 ώρες παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτή
 • 40 ώρες σε προσωπικό χρόνο

3. Να παρακολουθήσει σεμινάρια για τα κάτωθι θέματα (20 ώρες)

 • Ασφάλεια στην Εργασία και Προσωπικά Δεδομένα
 • Ηθική στην Άσκηση της Θεραπείας
 • Διαλογισμός και Πνευματική Θεραπεία

4. Να προσκομίσει 25 βεβαιώσεις θεραπείας:

 • 10 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με P.H. Βασικού Επιπέδου
 • 10 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με P.H.Προχωρημένου Επιπέδου
 • 5 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με Pranic Ψυχοθεραπεία

Επιπλέον των παραπάνω θα γίνουν και κάποια ειδικά μαθήματα σε θέματα των τεχνικών του Pranic Healing και θα δοθούν και κάποια ειδικά μαθήματα σε Ανατομία, Φυσιολογία & Ψυχοπαθολογία.

Να σημειωθεί ότι, για τους σπουδαστές που δεν γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα, θα υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής μαθήματος «Βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας», διάρκειας 24 ωρών και με κόστος 120€, που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά μελέτη των cd και των κειμένων του G.M.C.K.S., ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των διαλογισμών και των τεχνικών του G.M.C.K.S. χωρίς την ανάγκη μετάφρασης στην Ελληνική Γλώσσα.

Η θεωρία και η πρακτική των σεμιναρίων του Pranic Healing (1 και 2α) πρέπει να διεξαχθούν σε πιστοποιημένα κέντρα Pranic Healing για σύνολο 160 ωρών. Οι ώρες θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του σπουδαστή.

Η ατομική πρακτική (2β) θα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις θεραπείας και θα περιλαμβάνει χρονική περίοδο όχι μικρότερη από 40 ώρες.

Τα σεμινάρια της ενότητας 3 που απαιτούνται από την Ε.Ε. για την πιστοποίηση πρέπει να διεξαχθούν σε πιστοποιημένα κέντρα Pranic Healing για σύνολο 20 ωρών. Οι ώρες θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του σπουδαστή. 

Οι βεβαιώσεις θεραπείας θα πρέπει να αφορούν σε 25 διαφορετικούς ανθρώπους και να περιέχουν ποικίλες περιπτώσεις θεραπείας. Στο σύνολο των 25 περιπτώσεων, μπορούν να συμπεριληφθούν 1 αυτοθεραπεία και έως 3 θεραπείες από απόσταση. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν κατάθεσης του συνόλου των απαιτουμένων βεβαιώσεων θεραπείας. Στις βεβαιώσεις θεραπείας θα γίνει scanning από έμπειρους Δασκάλους του Pranic Healing προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θεραπεία.

Οι σπουδαστές του Pranic Healing Light που βρίσκονται μακριά από πιστοποιημένα κέντρα, θα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει υποχρεωτική παρακολούθηση σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα στον δικό τους χρόνο και με την όποια διαθεσιμότητα έχουν.

Όταν ο σπουδαστής ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα μπορεί να συμμετάσχει στις προφορικές εξετάσεις που θα διεξάγονται μία φορά τον χρόνο. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα καθορίσει την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις ο σπουδαστής θα παραλάβει το πιστοποιητικό του Associate Pranic Healer από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών της Μανίλα.

~~~~~