Certified Pranic Healer

Certified Pranic Healer

Για την πιστοποίηση του ως Certified Pranic Healer ο σπουδαστής θα πρέπει:

1. Να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του ως Associate Pranic Healer και να έχει λάβει το πτυχίο του

2. Να παρακολουθήσει τα κάτωθι σεμινάρια του Pranic Healing (88 ώρες)

 • Pranic Κρυσταλλοθεραπεία
 • Pranic Ψυχική Αυτοάμυνα
 • Επιτυγχάνοντας την Ένωση με την Ανώτερη Ψυχή
 • Kriyashakti
 • Pranic Feng Shui
 • Arhatic Yoga προπαρασκευαστικό

3. Να κάνει πρακτική στα παραπάνω σε σύνολο όχι λιγότερο από 372 ώρες:

 • 252 ώρες παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτή
 • 120 ώρες σε προσωπικό χρόνο

4. Να παρακολουθήσει σεμινάρια για τα κάτωθι θέματα (24 ώρες)

 • Έννοιες Ψυχοθεραπείας
 • Αύξηση της δύναμης της θεραπείας με την Arhatic Yoga
 • Έννοιες και Πρακτική Βασικών Αρχών Μάρκετινγκ

5. Να προσκομίσει 50 βεβαιώσεις θεραπείας:

 • 40 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με P.H.Προχωρημένου Επιπέδου
 • 10 περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί με Pranic Ψυχοθεραπεία

Επιπλέον των παραπάνω θα γίνουν και μαθήματα follow up σε θέματα των τεχνικών του Pranic Healing.

Να σημειωθεί ότι, για τους σπουδαστές που δεν γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα, θα υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής μαθήματος «Βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας», διάρκειας 50 ωρών και με κόστος 250€, που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά μελέτη των cd και των κειμένων του G.M.C.K.S., ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των διαλογισμών και των τεχνικών του G.M.C.K.S. χωρίς την ανάγκη μετάφρασης στην Ελληνική Γλώσσα.

Η θεωρία και η πρακτική των σεμιναρίων του Pranic Healing πρέπει να διεξαχθούν σε πιστοποιημένα κέντρα Pranic Healing για σύνολο 340 ωρών. Οι ώρες θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του σπουδαστή.

Η ατομική πρακτική θα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις θεραπείας και θα περιλαμβάνει χρονική περίοδο όχι μικρότερη από 120 ώρες.

Τα σεμινάρια της ενότητας 4 που απαιτούνται από την Ε.Ε. για την πιστοποίηση πρέπει να διεξαχθούν σε πιστοποιημένα κέντρα Pranic Healing για σύνολο 24 ωρών. Οι ώρες θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του σπουδαστή. 

Οι βεβαιώσεις θεραπείας θα πρέπει να αφορούν σε 50 διαφορετικούς ανθρώπους και να περιέχουν ποικίλες περιπτώσεις θεραπείας. Στο σύνολο των 50 περιπτώσεων, μπορούν να συμπεριληφθούν 2 αυτοθεραπείες και έως 5 θεραπείες από απόσταση. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν κατάθεσης του συνόλου των απαιτουμένων βεβαιώσεων θεραπείας. Στις βεβαιώσεις θεραπείας θα γίνει scanning από έμπειρους Δσκάλους του Pranic Healing προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θεραπεία.

Οι σπουδαστές του Pranic Healing Light που βρίσκονται μακριά από πιστοποιημένα κέντρα, θα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει υποχρεωτική παρακολούθηση σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα στον δικό τους χρόνο και με την όποια διαθεσιμότητα έχουν.

Όταν ο σπουδαστής ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα μπορεί να συμμετάσχει στις προφορικές εξετάσεις που θα διεξάγονται μία φορά τον χρόνο. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα καθορίσει την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις ο σπουδαστής θα παραλάβει το πιστοποιητικό του Certified Pranic Healer από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Σπουδών της Μανίλα.